میراث صنعت عطر در آسیا – یک پورتال اطلاعاتی

میراث صنعت عطر در آسیا – یک پورتال اطلاعاتی

صنعت عطر در آسیا

میراثی به قدمت قرن ها

مرتبط  با هنر های زیبا ، ارتباطات بین فرهنگی، مسائل توسعه ی پایدار و تنوع زیستی، بهداشت عمومی و تجارت جهانی

هدف

هدف این سامانه اینترنتی هویدا ساختنِ موجودیت، هویت و ارزشِ میراثِ صنعت عطرِ آسیایی است

ارائه ی اطلاعاتی در زمینه ی 

نمونه های عینیِ ابعاد گوناگون این صنعت و مطالعات موردی و محلی

منابع – مهارت ها – آثار باستانی – دانش – آیین ها

تصویری از تاریخچه ی هنر و ابعاد تجاری آن

در جهت انجام فعالیت های زیر

  • افزایش اطلاعات
  • تقویت  تحقیقات
  • یجاد پیوند ها

تقدیرها

با سپاس از همکاری گسترده سهام داران صنعت عطر سازی و نمایندگان انجمن های فرهنگی در آسیا و نیز بسیاری از دوستان آسیایی و غیر آسیایی که ما را 

در اجرای این پروژه یاری رساندند

تماسِ با ما

ما از دریافتِ نظرات ارزنده ی شما عزیزان درباره ی این پروژه خوشحال خواهیم شد..